ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਕੂੰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

 

 

ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

  •  ਸਮਝੋ ਸਕ ਇਟਲੀ ਸਵੱਚ ਕੂੰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਾਂ ਸਕਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ
  •  ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ/ਪੇਸਸਲਪ ਨੂੂੰ ਪੜ੍ੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ
  •  ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਿਕਾਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਸੂਸਚਤ ਕਰਨਾ

 

ਅਸੀਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਯਾਦ ਸਦਵਾਉਾਂਦੇ ਹਾਾਂ ਸਕ ਸਾਡੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ.

ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਕਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਾਂ ਹੈ.

 

ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ.

 

ਉਪਲਬਿ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ