ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

 

ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਾਂ ਆਪਣੀ ਸਸਹਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਸੁਰੱਸਖਆ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਕਉਾਂਸਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਸਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਸਖਆ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ!

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਕ ਇਟਲੀ ਸਵੱਚ, ਸਬਨਾਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋੜਾਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ਸਕ ਇਸਨੂੂੰ ਸਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਅਸੀਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ.

 

ਉਪਲਬਿ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ