ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਸਕਿੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਸਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਸਾਡੇ ਓਪਰੇਟਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਾ ਸਮਰਸਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਜੱਥੇ ਤੁਸੀਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਲੋੜ ਹੈ.

ਇਕੱਠੇ ਸਮਲ ਕੇ ਅਸੀਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ਸਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਸਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ.